Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Overgangsregels 2021-2022

Cijfers en rapporten

Het schooljaar bestaat uit 4 perioden. Na afloop van elke periode ontvangen de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 een rapport. Daarop staat per vak het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot dat moment. Voor de overgang zijn de cijfers op het 4e rapport bepalend. Dit zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het hele schooljaar.

Van onder- naar bovenbouw

Aan het einde van het tweede jaar wordt bepaald in welke leerweg een leerling de examenperiode (leerjaar 3 en 4) ingaat: de basisberoepsgerichte leerweg (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs), de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavoXL. De determinatieregels zijn verwerkt in onderstaande overgangsrichtlijnen.

Algemene overgangsrichtlijnen

In het algemeen geldt:

 • Aan de hand van de overgangsrichtlijnen wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is.
 • In geval van bijzondere omstandigheden en/of kennelijke onbillijkheden kan de docentenvergadering van de overgangsrichtlijnen afwijken.
 • Per vak wordt op het rapport één eindresultaat vermeld.
 • Aan de hand van de overgangsrichtlijnen wordt bepaald of een leerling al dan niet in de rapportvergadering van de betreffende afdeling wordt besproken. De docentenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of een leerling wordt bevorderd of doubleert.

Let op: een leerling kan niet op school blijven als hij tweemaal hetzelfde leerjaar doubleert.

Overgangsrichtlijnen onderbouw

Overgangsrichtlijnen 1 vmbo-basis/kader met lwoo

Bepalend voor de overgang naar het 2e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers over alle vakken op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele school­jaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, mens en maatschappij (geschiedenis en aard­rijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid en ckv), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er: 

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken. Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3, 2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 2e leerjaar basis met lwoo
 3. bevorderen naar het 2e leerjaar basis/kader met lwoo.

B. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde lager dan 7,5. Bevordering naar het 2e leerjaar basis met lwoo of basis/kader met lwoo.

C. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde van 7,5 tot 8,0 en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 7,5 of hoger.

Bevordering naar het 2e leerjaar kader/mavo wordt besproken. In deze bespreking wegen de volgende factoren mee:

 • de nog aanwezige hulpvraag i.v.m. de lwoo-indicatie
 • het oordeel van de lesgevende docenten
 • het oordeel van de mentor
 • het basisschooladvies
 • werkhouding en inzet
 • de wens van ouders en leerling

In het bijzonder letten we op vaardigheden als werktempo, inzicht, zelfstandig kunnen werken, kunnen sa­menwerken en het ontwikkelen van een kritische houding, die in de bovenbouw een belangrijke plaats innemen in de eindtermen. 

D. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde van 8,0 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 8,0 of hoger. De leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar kader/mavo.

N.B. Indien noodzakelijk kan de docentenvergadering afwijken van deze overgangsrichtlijnen.

Overgangsrichtlijnen 1 vmbo-basis/kader

Bepalend voor de overgang naar het 2e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vak­ken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid en ckv), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er:

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken. Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3, 2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 2e leerjaar basis/kader met lwoo
  (Een mogelijke overgang naar het lwoo dient ruim van te voren in gang gezet te worden, in verband met de criteria die voor het lwoo gelden.)
 3. bevorderen naar het 2e leerjaar basis/kader

B. De leerling haalt een gemiddelde lager dan 7,5. Bevordering naar het 2e leerjaar basis/kader.

C. De leerling haalt een gemiddelde van 7,5 tot 8,0 en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde is 7,5 of hoger.
Bevordering naar het 2e leerjaar kader/mavo wordt besproken. In deze bespreking wegen de volgende factoren mee:

 • het oordeel van iedere lesgevende docent
 • het oordeel van de mentor
 • het basisschooladvies
 • werkhouding en inzet
 • de wens van ouders en leerling

In het bijzonder zal echter gelet worden op vaardigheden als zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken en het ontwikkelen van een kritische houding, die in de bovenbouw een belangrijke plaats innemen in de eindtermen.

D. De leerling haalt een gemiddelde van 8,0 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde is 8,0 of hoger.
De leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar kader/mavo.

N.B. Indien noodzakelijk kan de docentenvergadering afwijken van deze overgangsrichtlijnen.

Overgangsrichtlijnen 1 vmbo-kader/mavo

Bepalend voor de overgang naar het 2e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid en ckv), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er:

A. De leerling wordt op basis van het aantal tekorten besproken. Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3, 2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen naar 2kt
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen naar 2kt
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 2e leerjaar basis/kader
 3. bevorderen naar het 2e leerjaar kader/mavo

B. De leerling wordt niet op basis van het aantal tekorten besproken en bevorderd naar 2km.

C. Voor de leerlingen die in het 1e leerjaar bijles Frans en nask gevolgd hebben, geldt dat zij bevorderd worden naar het 2e leerjaar mavo als zij een gemiddelde hebben van 7,5 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Neder­lands, Engels, wiskunde is 7,5 of hoger.

Overgangsrichtlijnen 1 mavoXL

Aan het einde van het schooljaar wordt bij elk kind gekeken welke tweede klas het beste vervolg is. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. De leerling gaat door naar 2 mavo
 2. De leerling wordt besproken om door te gaan in 2 havo-6 (2H6) als:
 • het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask1, biologie, godsdienst, expressie (*) en techniek 7,0 of hoger is;
 • voor lo minstens een V is behaald;
 • de leerling voor de vaardigheden samenwerken, plannen en informatie verwerven bovengemiddeld is.

De uitkomst van de docentenvergadering in dezen is bindend.

 1. De leerling wordt besproken als het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask1, biologie, godsdienst, expressie (*) en techniek lager is dan 6,0. Per leerling wordt dan bekeken wat het beste vervolg voor deze leerling is. Dit kan doubleren, een overstap naar 2 kader/mavo of een doorstroom naar 2 mavoXL betekenen. De uitkomst van de docentenvergadering in dezen is bindend.

(*) Het cijfer voor Expressie is het gemiddelde van de vakken tekenen, handvaardigheid en ckv (drama/muziek).

De docentenvergadering heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

Overgangsrichtlijnen 2 vmbo-basis met lwoo (B2a en B2b)

Leerlingen worden allen genoemd/besproken door de mentor in alfabetische volgorde. Bepalend voor de overgang naar het 3e leerjaar basisberoepsgericht zijn de gemid­delde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, economie, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (bio­logie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er: 

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken. In deze bespreking worden de volgende factoren meegewogen:

 • het oordeel van de mentor
 • het oordeel van iedere lesgevende docent
 • werkhouding en inzet

In het bijzonder zal gelet worden op de cijfers voor Neder­lands, Engels, wiskunde en het sectorgebonden vak en de vaardigheden als werktempo, zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken, die in de bovenbouw een belangrijke plaats innemen in de eindtermen.
Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3,2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 3e leerjaar basis

B. De leerling wordt bevorderd naar het 3e leerjaar basis met lwoo.

Overgangsrichtlijnen 2 vmbo-basis/kader met lwoo (B2c en B2d)

Bepalend voor de overgang naar het 3e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, economie, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er:

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken.
Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3,2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 3e leerjaar basis
 3. bevorderen naar het 3e leerjaar kader

B. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde lager dan 7,5.
Bevordering naar het 3e leerjaar basis met lwoo.

C. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde van 7,5 tot 8,0 en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 7,5 of hoger.
Bevordering naar het 3e leerjaar kader wordt besproken. In deze bespreking worden de volgende factoren meegewogen:

 • de nog aanwezige hulpvraag i.v.m. de lwoo-indicatie
 • het oordeel van iedere lesgevende docent
 • het oordeel van de mentor
 • werkhouding en inzet
 • de wens van ouders en leerling

In het bijzonder zal gelet worden op vaardigheden als werktempo, inzicht, zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken en het ontwikkelen van een kritische houding, die in de bovenbouw een belangrijke plaats innemen in de eindtermen.

D. De leerling haalt over alle vakken een gemiddelde van 8,0 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 8,0 of hoger.
De leerling wordt bevorderd naar het 3e leerjaar kader.

Overgangsrichtlijnen 2 vmbo-basis/kader

Bepalend voor de overgang naar het 3e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aan­tal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, ge­middelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, economie, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er:

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken. Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3,2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 3e leerjaar basis
 3. bevorderen naar het 3e leerjaar kader

B. De leerling haalt een gemiddelde lager dan 7,5.
Bevordering naar het derde leerjaar basis.

C. De leerling haalt een gemiddelde van 7,5 tot 8,0 en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 7,5 of hoger. Bevordering naar het 3e leerjaar kader wordt besproken.
In deze bespreking kunnen de volgende factoren meegewogen worden:

 • het oordeel van iedere lesgevende docent
 • het oordeel van de mentor
 • werkhouding en inzet
 • de wens van ouders en leerling

In het bijzonder letten we op vaardigheden als zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken en het ontwikkelen van een kritische houding, die in de boven­bouw een belangrijke plaats innemen in de eindtermen.

D. De leerling haalt een gemiddelde van 8,0 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 8,0 of hoger.
De leerling wordt bevorderd naar het 3e leerjaar kader.

Overgangsrichtlijnen 2 vmbo-kader/mavo

Bepalend voor de overgang naar het 3e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aan­tal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, ge­middelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, economie, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en natuur (biologie en verzorging), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding.

Deze mogelijkheden zijn er:

A. De leerling wordt vanwege het aantal tekorten besproken. Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3,2 of 1 = 2,5 tekort

 

tekort gemiddelde resultaat
< 2 n.v.t. bevorderen naar 3k
2 of 2,5 6,0 of hoger bevorderen naar 3k
3 of meer 6,0 of hoger bespreken
2 of meer lager dan 6,0 bespreken

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren
 2. bevorderen naar het 3e leerjaar basis
 3. bevorderen naar het 3e leerjaar kader

B. De leerling haalt een gemiddelde dat lager is dan 7,0.
De leerling wordt bevorderd naar het 3e leerjaar kader.

C. De leerling haalt een gemiddelde van 7,0 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 7,0 of hoger.
Een bevordering naar het 3e leerjaar mavo kan besproken worden.

D. De leerling haalt een gemiddelde van 7,5 of hoger en het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is 7,5 of hoger.
De leerling wordt bevorderd naar het 3e leerjaar mavo.

N.B. Indien noodzakelijk kan de docentenvergadering afwijken van deze overgangsrichtlijnen.

Overgangsrichtlijnen 2 mavoXL

Aan het einde van het schooljaar wordt bij elk kind gekeken welke derde klas het beste vervolg is. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. OP KOERS

De leerling gaat door naar 3 mavo.

 1. GROEI

Een leerling wordt besproken om door te gaan in 3 havo-6:

 • als het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken Ne, En, Fa, Du, Ec, Gs, Ak, Wi, Nask, Bi, Gd, Tn en Exp, 7,0 of hoger is;
 • als er voor LO minstens een V is behaald.

Bij de bespreking van de leerlingen hebben alle docenten die een vak geven dat binnen het vak Expressie valt (tekenen, handvaardigheid) een eigen stem. Bij de bepaling van de mogelijkheid tot bespreking naar 3 havo-6 wordt er gerekend met het gemiddelde eindcijfer van deze 2 vakken.

De docenten hebben gedurende het jaar waarderingen gegeven voor relevante vaardigheden en de werkhouding. Deze zaken zijn in de driehoeksgesprekken door de mentor besproken. Deze uitkomsten spelen mee in de leerlingbespreking aan het einde van het schooljaar. De uitkomst daarvan is bindend.

Wij gaan ervan uit dat de overstap vakinhoudelijk niet meer drempelloos zal zijn. Er zal dus een bijspijkerprogramma kunnen zijn in het volgende leerjaar.

 1. STAGNATIE
  • Een leerling wordt besproken als het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken Ne, En, Fa, Du, Ec, Gs, Ak, Wi, Nask, Bi, Gd, Tn en Exp lager is dan 6,0 en/of als hij/zij drie of meer onvoldoendes in deze vakken heeft.

Per leerling wordt dan bekeken wat  het beste vervolg voor deze leerling is. Dit kan doubleren, een overstap naar 3 kader of een doorstroom naar 3 mavo betekenen. De uitkomst van de docentenvergadering in dezen is bindend.

Bij de bespreking van de leerlingen hebben alle docenten die een vak geven dat binnen het vak Expressie valt (tekenen, handvaardigheid) een eigen stem. Bij de bepaling van de mogelijkheid tot bespreking naar 3 havo-6 wordt er gerekend met het gemiddelde eindcijfer van deze 2 vakken.

De docenten hebben gedurende het jaar waarderingen gegeven voor relevante vaardigheden en de werkhouding. Deze zaken zijn in de driehoeksgesprekken door de mentor besproken. Deze uitkomsten spelen mee in de leerlingbespreking aan het einde van het schooljaar.

De afdelingsleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

Overgangsrichtlijnen techniekklas 2e leerjaar

Bepalend voor de overgang naar het 3e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vak­ken: godsdienst, Nederlands, Engels, wiskunde, rekenvaardigheid, economie, mens en maatschappij (geschiedenis en aardrijkskunde), mens en techniek (natuurkunde en techniek), kunst en cultuur (tekenen en handvaardigheid), lichamelijke opvoeding.

In de techniekklas wordt lesgegeven op 3 niveaus met de daarbij horende overgangsrichtlijnen:

 • vmbo-basis met lwoo: overgangsrichtlijnen 2 vmbo-basis met lwoo
 • vmbo-basis/kader met lwoo: overgangsrichtlijnen 2 vmbo basis/kader met lwoo
 • vmbo-basis/kader: overgangsrichtlijnen 2 vmbo-basis/kader
 • vmbo-kader/mavo: overgangsrichtlijnen 2 vmbo-kader/mavo (de doorstroom 3 mavo is niet mogelijk)

Overgangsrichtlijnen bovenbouw

Overgangsrichtlijnen 3 vmbo-basis/kader

Weging

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
Het cijfer 3 of minder = 2,5 tekort
Het cijfer 5 voor het beroepsgerichte vak = 2 tekort

Bij het vak maatschappijleer-1 telt het eindcijfer van klas 3 voor de overgang. Dit is het cijfer voordat een eventuele herkansing heeft plaatsgevonden.

Bepalend voor de overgang naar het 4e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor: godsdienst, Nederlands, Engels, Duits (kader), wiskunde, rekenvaardigheid, het profielvak (DPS, E&O, HBR, PIE, Zw/Uv), het beroepsgerichte vak (biologie, economie, natuurkunde), maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en CKV.

Een leerling is bevorderd wanneer:

 • het afgeronde eindcijfer Nederlands niet lager dan een 5 is;
 • geen enkel afgerond eindcijfer lager dan een 4 is;
 • voor het profielvak minimaal het cijfer 6 behaald is;
 • het loopbaandossier ‘naar behoren’ uitgevoerd is;
 • de vakken ckv, godsdienst en lichamelijke opvoeding met een voldoende afgerond zijn (bij ckv, godsdienst en lichamelijke opvoeding zijn herkansingen mogelijk om aan deze eis te voldoen);
 • aan de eis voor de maatschappelijke stage is voldaan;
 • de afgeronde eindcijfers voldoen aan één van de volgende eisen:
  – alle cijfers zijn 6 of hoger, of
  – één 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  – één 4 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger met minimaal één 7, of
  – twee 5-en en alle cijfers zijn 6 of hoger met minimaal één 7.

Een leerling wordt besproken wanneer

 • er 3 tekorten zijn in de examenvakken, of
 • het loopbaandossier niet ‘naar behoren’ uitgevoerd is, of
  het vak godsdienst niet met minimaal een voldoende afgesloten is (ook niet na herkansing), of
 • het vak lichamelijke opvoeding niet met minimaal een voldoende afgesloten is (ook niet na herkansing).

De uitkomst van de bespreking kan zijn:

 1. doubleren op het huidige niveau
 2. doubleren op een ander niveau (van kader naar basis)
 3. bevorderen naar het 4e leerjaar
 4. bevorderen naar het 4e leerjaar LWT (basis); hierbij geldt dat voor Nederlands en het beroepsgerichte vak minimaal het cijfer 6 behaald is.

Een leerling blijft zitten wanneer:

 • er 3,5 of meer tekorten zijn in de examenvakken, of
 • voor het profielvak het cijfer 5 of lager gehaald is, of
 • CKV met een onvoldoende is afgesloten.

De uitkomst van de docentenvergadering in dezen is bindend.

De afdelingsleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van de overgangsrichtlijnen af te wijken.

Extra vak in 4 basis/kader
De leerlingen van Economie & Ondernemen en van Horeca, Bakkerij & Recreatie volgen in klas 3 zowel Duits als wiskunde. Aan het einde van klas 3 kiezen ze in welke van deze 2 vakken ze examen gaan doen. Voor Uiterlijke Verzorging en Zorg & Welzijn moet er een keuze worden gemaakt tussen wiskunde en maatschappijkunde.
Soms zijn er leerlingen, die deze keuze liever niet willen maken. Zij willen in beide vakken examen doen. Het wordt dan hun 6e examenvak.

Aan het examen doen in 6 vakken hebben we de volgende voorwaarden verbonden:

 • De leerling heeft een positief advies voor beide vakken
 • De leerling moet een reële slagingskans hebben met 6 vakken
 • De leerling heeft daarom op de eindlijst van klas 3 minimaal een 6,8 gemiddeld voor alle examenvakken.
 • De 2 vakken waaruit gekozen kan worden staan minimaal op een 6,8
 • De leerling schrijft een motivatiebrief aan de decaan. De decaan nodigt de leerling uit voor een gesprek. Eventueel samen met de ouders.
 • De afdelingsleider neemt, alles gehoord hebbende, een beslissing

De leerling mag zich alleen schriftelijk en gemotiveerd terugtrekken, wanneer hij/zij aan deze procedure begonnen is.
De leerling mag 1 van de 2 vakken waaruit hij kon kiezen laten vallen, wanneer hij/zij door het behaalde resultaat bij het betreffende vak zou zakken.

Overgangsrichtlijnen 3 mavo

Bepalend voor de overgang naar het 4e leerjaar zijn de gemiddelde cijfers op het laatste rapport en het totaal aantal tekorten op dit rapport. De cijfers zijn de afgeronde, gemiddelde cijfers over het gehele schooljaar voor de vak­ken die in het 3e leerjaar gevolgd worden.

Het aantal tekorten wordt als volgt vastgesteld:

Het cijfer 5 = 1 tekort
Het cijfer 4 = 2 tekort
 1. OP KOERS

De leerling gaat door naar 4 mavo.

 1. STAGNATIE

Een leerling wordt besproken als:

 • het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de gevolgde vakken lager is dan 6,0; of
 • er drie of meer tekorten zijn bij de eindcijfers van de gevolgde vakken; of
 • het eindcijfer voor een gekozen vak 4 of lager is; of
 • er in het hele vakkenpakket voor klas 4 mavo twee of meer tekorten zitten; of
 • het vak ckv een onvoldoende eindbeoordeling heeft; of
 • de maatschappelijk stage niet is afgerond.

Per leerling wordt bekeken wat het beste vervolg voor deze leerling is. Dit kan doubleren, een overstap naar 3 kader of een doorstroom naar 4 mavo betekenen. Een overstap naar 4 kader of 4 havo-6 is niet mogelijk. De uitkomst van de docentenvergadering in dezen is bindend.

De afdelingsleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

N.B. Bij het vak maatschappijleer telt het eindcijfer van klas 3 mee voor de overgang. Dit is voordat een eventuele herkansing heeft plaatsgevonden.

Kaderdiploma na basisdiploma

Leerlingen die de wens hebben om na het behalen van het basisdiploma in één jaar het kaderdiploma op het Kalsbeek College te behalen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op de eindlijst voor het beroepsgerichte vak minimaal een 7.0.
 • Op de eindlijst voor zowel Nederlands en Engels minimaal een 7.0.
 • Op de eindlijst voor wiskunde minimaal een 7.0. In leerjaar 4 kader moet daarnaast voor dit vak de leerstof van leerjaar 3 kader worden ingehaald.
 • Indien in plaats van wiskunde, maatschappijkunde is gevolgd, moet hier minimaal een 7.0 voor behaald zijn.
 • Maatschappijleer leerjaar 3 moet alsnog op kaderniveau worden afgesloten d.m.v. een extra opdracht.
 • Alle theorietoetsen van het beroepsgerichte vak leerjaar 3 moeten alsnog op kaderniveau worden gemaakt.

Leerlingen kunnen hun wens uiterlijk 1 april per mail aangeven bij de afdelingsleider vmbo-basis bovenbouw: Keewan Ghajar ([email protected]). Na het Centraal Examen, wanneer de eindcijfers bekend zijn, neemt de school een besluit over wie toelaatbaar is tot leerjaar 4 kader. Meld je dus voor de zekerheid ook aan bij het mbo.

Het is belangrijk om te weten dat veel mbo-instellingen werken met een éénjarige niveau 2 opleiding. Met het afronden van deze opleiding kan een student doorstromen naar een niveau 3 opleiding. Via deze route is er ook geen tijdsverlies en is de leerling al gewend aan de manier van werken op het mbo.

Toelating 4 mavo tot 4 havo

Voor de toelating van 4 mavo naar 4 havo (op locatie Schilderspark) is het uitgangspunt dat voor de overstapper 4 mavo en 5 havo in 2 jaar haalbaar is.

Procedure:

 1. Leerlingen van 4 mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar, dat zij in 4 mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4 havo. In februari/maart moeten zij 2 ‘matchings’middagen volgen op locatie Schilderspark. Zij melden zich definitief aan voor toelating in 4 havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
 2. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
 3. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider 4 en 5 havo en de decaan van de havo.
 4. Voor de toelating zijn van belang:
 • Het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, met uitzondering van het vak maatschappijleer 1.
 • De adviezen van de toeleverende docenten van de mavo.

Reglement:

 • Leerlingen hebben in 4 mavo een extra vak gevolgd.
 • Leerlingen die een 6,8 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden toegelaten indien ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Zij krijgen wel een (niet-bindend) advies.
 • Leerlingen die voor de eindcijfers van het schoolexamen een 6,5 of meer gemiddeld hebben, maar minder dan een 6,8 worden door de toelatingscommissie besproken.
 • Leerlingen die lager dan een 6,5 gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden afgewezen.
 • Leerlingen die in het tweede of derde leerjaar van de mavo gedoubleerd hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het school examen, besproken.
 • Leerlingen die in 4 mavo gezakt zijn, kunnen na het tweede examenjaar niet naar 4 havo.
 • Leerlingen mogen geen onvoldoende hebben voor hun eindcijfer van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen één keer een 4 of twee keer een 5 hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen, besproken.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen meer dan 2 tekorten hebben worden afgewezen.
 • Als leerlingen in 4 havo de vakken wiskunde, Frans, Duits en/of natuurkunde kiezen, moeten zij deze vakken t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • Als leerlingen in 4 havo het vak scheikunde kiezen, moeten zij het vak natuur- en scheikunde 1 t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • De leerlingen moeten na hun examen een aansluitingsprogramma van 2 weken volgen op locatie Schilderspark.
 • De toelatingscommissie geeft een bindende uitspraak.

Wet- en regelgeving:

Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving omtrent de overstap van 4 mavo naar 4 havo in de loop van het schooljaar verandert. Met deze verandering zou er sprake zijn van een drempelloze doorstroom van mavo naar havo. Wanneer dat het geval is, vervalt de bovenstaande procedure en zijn alle 4 mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar tot 4 havo. Het volgen van een extra vak zal naar verwachting de enige voorwaarde worden om door te kunnen stromen naar 4 havo. Rekening houdend met de mogelijke verandering in wet- en regelgeving per schooljaar 2021-2022 is daarom het volgen van een extra vak als voorwaarde opgenomen in bovenstaande het reglement.