Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Overzicht van begeleiding

Faalangst, dyslexie, pesten of een overlijden in de familie. Het zijn dingen waar uw kind tijdens de middelbare schooltijd mee te maken kan krijgen. Op het Kalsbeek College is uw kind in goede handen. Wij bieden op allerlei manieren hulp en ondersteuning.

Speciale begeleiding in het kort

  • Elke klas heeft een mentor, bij hem kan uw kind altijd terecht als hij vragen heeft. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders.
  • Als uw kind extra hulp nodig heeft met Nederlands, Engels of wiskunde, zijn er hulplessen.
  • Heeft uw kind last van faalangst? Of is er behoefte aan bepaalde trainingen op sociaal-emotioneel gebied? Dan bieden wij op onze school allerlei trainingen aan.
  • Dyslectisch of dyscalculisch? Remedial teachers zijn er om uw kind te helpen.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. Iedere klas heeft een klassenmentor, die zorg draagt voor een bepaalde klas. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij, spreekt regelmatig met zijn leerlingen, onderhoudt contact met thuis en helpt waar er eventuele problemen zijn.

Leerlingbegeleiding
Soms zijn de problemen te complex voor de mentor. Leerlingbegeleiders zijn docenten die speciaal geschoold zijn om leerlingen te begeleiden die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied.

Kernteam Zorg
Meestal is de hulp van een mentor of leerlingbegeleider voldoende. Zo niet, dan kunnen wij leerlingen bespreken in het Kernteam Zorg. Hierin zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, een trajectklasbegeleider en een leerlingbegeleider. Het Kernteam Zorg kan de hulp inschakelen van de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en andere hulpverlenende instanties.

Pestbeleid
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Op locatie Bredius is er een anti-pestcoördinator die zich hiermee bezighoudt. Dit is Eveline Martens.

Hulplessen
Als de studieresultaten voor Nederlands, Engels of wiskunde tegenvallen, dan bieden we hulplessen. Op locatie Bredius zijn deze hulplessen voor leerlingen uit alle leerjaren. Het zijn kortdurende trajecten bedoeld om achterstanden weg te werken.

Schooldecaan
De decaan helpt bij het kiezen van een vakkenpakket, beroep of vervolgopleiding. Van leerjaar 1 t/m 4 wordt in de mentorlessen aandacht gegeven aan LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding). De decaan geeft voorlichting en organiseert zowel binnen als buiten de school activiteiten om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

Remedial teaching (RT)
Leerlingen met lees-, spelling- of rekenproblemen worden op het Kalsbeek College begeleid. Alle brugklassers worden gescreend op hun spellingvaardigheid. Zo kunnen we iemand met dyslexie snel opsporen en begeleiden. Leerlingen met een dyslexieverklaring bieden we RT in kleine groepjes. Op locatie Bredius doen we dit in alle leerjaren.