Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Passend onderwijs & Trajectvoorziening

Passend onderwijs

Zorgplicht
Sinds 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Nu melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Het Kalsbeek College heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, dat aangeeft welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Samenwerkingsverband
Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met 4 andere scholen in Samenwerkingsverband Regio Utrecht West.

Maatwerk
Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij past. Dat kan met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs maar ook in het voorgezet speciaal onderwijs.

Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte ook in financiële zin. De landelijke indicatiecriteria voor het voortgezet speciaal onderwijs of een rugzak vervallen. In plaats daarvan bepalen scholen in het samenwerkingsverband wanneer een leerling kan worden toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Op locatie Bredius worden leerlingen die ondersteuning nodig hebben, besproken in het Kernteam Zorg. Voor elke leerling wordt een plan gemaakt en bepaald hoe de ondersteuning vorm krijgt.

Extra ondersteuning voor de leerling
Het is belangrijk om te weten welke ondersteuning het beste bij een leerling past. Vaak is dat al bekend omdat de leerling al langer op school zit of met een duidelijke ondersteuningsvraag is doorverwezen naar onze school. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een rol. Als nog niet duidelijk is welke ondersteuning nodig is, wordt dat onderzocht. Dit gebeurt meestal door het kernteam zorg. Als dat nodig is, kan het samenwerkingsverband hierbij ook helpen. Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij het uitzoeken van de beste ondersteuning voor een leerling. Die ondersteuning kan heel divers zijn.

Trajectvoorziening
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening. De ondersteuning bestaat vaak uit individuele begeleiding aan leerlingen die op de één of andere manier dreigen uit te vallen en van wie we als school vinden dat ze extra aandacht nodig hebben. Het kan gaan om bijvoorbeeld gedrags- of motivatieproblemen, verzuimproblematiek of problemen met de gezondheid waardoor de leerling minder goed functioneert op school. Als deze problemen leiden tot problemen met het leren, dan wordt ook daar aandacht aan besteed.

Meer informatie of vragen

Voor informatie of contact over de begeleiding van leerlingen kunnen ouders contact opnemen met Esther de Ridder (zorgcoördinator) of Amarins Fledderus (orthopedagoog).