Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Passend onderwijs & Trajectvoorziening

Passend onderwijs

Het Kalsbeek College heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, dat aangeeft welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Samenwerkingsverband
Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met 4 andere scholen in Samenwerkingsverband Regio Utrecht West.
Als de begeleiding vanuit school onvoldoende effect heeft, schakelen we het Samenwerkingsverband in voor extra ondersteuning en advies om te onderzoeken hoe we passend onderwijs voor de leerling vorm kunnen geven. Het samenwerkingsverband biedt verschillende arrangementen.

Maatwerk
Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij past. Dat kan met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs maar ook in het voorgezet speciaal onderwijs.
Op locatie Bredius worden leerlingen die ondersteuning nodig hebben, besproken in het Kernteam Zorg. Voor elke leerling wordt een plan gemaakt en bepaald hoe de ondersteuning vorm krijgt.

Extra ondersteuning voor de leerling
Het is belangrijk om te weten welke ondersteuning het beste bij een leerling past. Vaak is dat reeds bekend omdat de leerling al langer op school zit of met een duidelijke ondersteuningsvraag is doorverwezen naar onze school. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een rol. Als nog niet duidelijk is welke ondersteuning nodig is, wordt dat onderzocht. Dit gebeurt meestal door het Kernteam Zorg. Als dat nodig is, kan het samenwerkingsverband hierbij helpen. Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Trajectvoorziening
Leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening. De ondersteuning bestaat vaak uit individuele begeleiding aan leerlingen die op de één of andere manier dreigen uit te vallen en van wie we als school vinden dat ze extra aandacht nodig hebben. Het kan gaan om bijvoorbeeld gedrags- of motivatieproblemen, verzuimproblematiek of problemen met de gezondheid waardoor de leerling minder goed functioneert op school. Als deze problemen leiden tot problemen met het leren, dan wordt ook daar aandacht aan besteed.

Verzuimcoördinator
De verzuimcoördinator signaleert en monitort het verzuim van de leerlingen. Zij adviseert en ondersteunt de mentor en afdelingsleider bij het voorkomen en bespreekbaar maken van ongeoorloofd/aanhoudend verzuim en (dreigende) uitval van leerlingen en denkt mee over de vervolgstappen die genomen moeten worden.  Ook voert zij verzuimpreventiegesprekken met leerlingen  en ouders om te kijken hoe de leerling ondersteund kan worden en heeft zij daarover regelmatig contact met de leerplichtambtenaar en jeugdarts  Mochten deze afspraken onvoldoende effect hebben, dan kan de verzuimcoördinator in overleg met ouders en mentor en zorgcoördinator leerlingen verwijzen naar passende ondersteuning.

Meer informatie of vragen

Voor informatie of contact over de begeleiding van leerlingen kunt u contact opnemen met Esther de Ridder (zorgcoördinator) of Amarins Fledderus (orthopedagoog).