Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Overzicht van begeleiding

Faalangst, dyslexie, pesten of een overlijden in de familie. Het zijn dingen waar kinderen tijdens de middelbare schooltijd mee te maken kan krijgen. Op het Kalsbeek College zijn ze in goede handen. Wij bieden op allerlei manieren hulp en begeleiding op maat.

Voor vragen met betrekking tot zorg en ondersteuning op locatie Schilderspark kan er contact opgenomen worden met Celeste Stooff, zorgcoördinator: [email protected]

Speciale begeleiding in het kort

  • Elke klas heeft een mentor, bij hem kan uw kind altijd terecht als hij vragen heeft. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders/verzorgers. Zie 6.1 voor meer informatie.
  • Als uw kind in leerjaar 1 extra hulp nodig heeft met Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen zijn er hulplessen, bedoeld om achterstanden weg te werken.
  • Heeft een leerling last van faalangst? We bieden een training aan in de brugklas en ook aan eindexamenleerlingen.
  • Dyslectisch of dyscalculisch? Remedial teachers zijn er om uw kind te helpen.

Leerlingbegeleiding
Soms zijn de problemen te complex voor de mentor. Leerlingbegeleiders zijn docenten die speciaal geschoold zijn om leerlingen te coachen die sociaal-emotionele problemen hebben.

Intern Zorgoverleg (IZO)
Vaak is de hulp van een mentor of leerlingbegeleider al voldoende. Zo niet, dan kunnen wij leerlingen bespreken in het IZO. Aan het IZO nemen de zorgcoördinator, trajectbegeleider en orthopedagoog deel. Het team kan aangevuld worden met begeleiders/adviseurs van binnen en buiten de school. De aanmelding voor het IZO verloopt met toestemming van ouders/verzorgers via de afdelingsleider/mentor of op initiatief van de zorgcoördinator.

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij past. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met 4 andere scholen in het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West.
In onze trajectvoorziening kunnen leerlingen die meer dan de reguliere ondersteuning nodig hebben, begeleiding krijgen bij diverse school gerelateerde zaken, zoals bij plannen, samenwerken, weerbaarheid, gedrag in de klas of bijvoorbeeld het (opnieuw) opbouwen van schoolritme. Dit gaat altijd via een bespreking in het IZO.

Anti-pestbeleid
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. De aanpak op locatie Schilderspark kenmerkt zich door een aanpak waarin de mentor en waar nodig de afdelingsleider een centrale rol speelt. De anti-pestcoördinator op locatie Schilderspark is Celeste Stooff (tevens zorgcoödinator).
Op het Groeiportaal van onze website staat ons anti-pestbeleid: www.kalsbeek.nl/groeiportaal

Externe begeleiding
De jeugdhulpwerker wordt door de omliggende gemeentes en het samenwerkingsverband ingezet bij de VO-scholen. De jeugdhulpwerker kan leerlingen en ouders/verzorgers helpen als het thuis niet zo lekker loopt en/of als ouders zorgen hebben over hun kind. De intake vindt op school plaats en wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Daarna gaat school ‘ertussenuit’. Wel houdt de jeugdhulpwerker school op de hoogte van de grote lijnen met toestemming van ouders en leerling.

Het Kalsbeek College werkt nauw samen met ketenpartners, zoals de GGD, Woerdenwijzer, maatschappelijke werk, Regionaal Bureau Leerplicht, hulpverleners en met de lokale gemeentes van waaruit hulpverlening voor leerlingen kan worden georganiseerd.

We zijn als school wettelijk verplicht om de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld. Deze meldcode staat op het Groeiportaal van onze website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal