Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Passend Onderwijs

Met de ingang van Passend Onderwijs (in 2014) is het Kalsbeek College gestart met een trajectvoorziening. Vanuit de trajectvoorziening bieden we begeleiding aan leerlingen die voorheen onder cluster 3 en 4 vielen. De insteek is om begeleiding om maat te bieden, passend binnen de grenzen van het reguliere onderwijs. Zowel lichte- als intensieve arrangementen worden aangeboden. We werken en begeleiden vanuit een vast lokaal, lokaal 104. De trajectvoorziening is geen klas.

De volgende leerlingen komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit de trajectvoorziening, er vanuit gaande dat de leerling open staat voor begeleiding, dus (in zekere zin) gemotiveerd is om ondersteuning te ontvangen:

  • leerlingen met een stoornis en/of andersoortige psychiatrische problematiek waardoor het leerproces op school ernstig belemmerd wordt en een ondersteuningsbehoefte hebben gerelateerd aan het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, werkhouding en/of interactie met medeleerlingen en/of docenten;
  • leerlingen met gedragsproblematiek gerelateerd aan een stoornis en/of andersoortige psychiatrische problematiek;
  • thuiszitters of risicoleerlingen met een zeer hoog verzuim;
  • leerlingen met motivatieproblemen in combinatie met één of meerdere risicofactor(en) zoals leerproblematiek, lastige thuissituatie of een traumatische/ingrijpende gebeurtenis.

Zjoske Epping is coördinator van de trajectvoorziening. Zij werkt samen met een team van trajectbegeleiders.

Aanmelding
De aanmelding voor de trajectvoorziening verloopt via het Intern Zorg Overleg (IZO). In het IZO wordt gekeken naar de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van de leerling en wordt er advies gegeven over passende ondersteuning en de duur van de begeleiding.
Vaak volgt er een Groot Overleg waarin we met ouders, leerling en eventueel betrokken hulpverlening in gesprek gaan om afspraken te maken.

Als begeleiding vanuit de trajectvoorziening start, worden leerdoelen worden vastgelegd in het Ontwikkelings Perspectiefplan (OPP). Het OPP wordt besproken in een vaste evaluatiestructuur van minimaal 2 groot overleggen per seizoen. We onderhouden korte lijnen met externe hulpverlening en ketenpartners zoals leerplicht, GGD, de Kleine Prins. We kunnen de begeleiden op- en afbouwen in intensiteit.

Samenwerkingsverband
Als de begeleiding onvoldoende effect heeft en de zorgen over de leerling groot zijn, schalen we op naar het loket van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO-RUW. Het samenwerkingsverband kan mee denken over passende ondersteuning. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs, bij een tussentijdse voorziening of op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
Scholen stellen zelf een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van het Kalsbeek College staat op de website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal