Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Passend Onderwijs

De trajectvoorziening
Vanuit de trajectvoorziening bieden we begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, meer dan de mentor kan bieden.  De insteek is om begeleiding op maat te bieden, passend binnen de grenzen van het reguliere onderwijs. Zowel lichte- als intensieve arrangementen worden aangeboden. We werken en begeleiden vanuit een vast lokaal, lokaal 104. De trajectvoorziening is geen klas.

Welke begeleiding bieden we vanuit de trajectvoorziening:

  • We helpen leerlingen op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, werkhouding en/of interactie met medeleerlingen en/of docenten.
  • We ondersteunen leerlingen bij het opbouwen van schoolritme, als zij veelvuldig afwezig zijn geweest. Ook helpen we leerlingen met opstartproblemen.
  • We observeren leerlingen in de klas.
  • We adviseren docenten en mentoren over de begeleiding van leerlingen.
  • Vaak werken we samen met ouders en hulpverleners van leerlingen in de trajectvoorziening.

Zjoske Epping is coördinator van de trajectvoorziening. Zij werkt samen met een team van trajectbegeleiders.

Aanmelding
De aanmelding voor de trajectvoorziening verloopt via het Intern Zorg Overleg (IZO). In het IZO wordt gekeken naar de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van de leerling en wordt er advies gegeven over passende ondersteuning en de duur van de begeleiding.
Vaak volgt er een Groot Overleg waarin we met ouders, leerling en eventueel betrokken hulpverlening in gesprek gaan om afspraken te maken.

Als begeleiding vanuit de trajectvoorziening start, worden leerdoelen worden vastgelegd in het Ontwikkelings Perspectiefplan (OPP). Het OPP wordt besproken in een vaste evaluatiestructuur van minimaal 2 groot overleggen per seizoen. We onderhouden korte lijnen met externe hulpverlening en ketenpartners zoals leerplicht, GGD en de Kleine Prins. We kunnen de begeleiding op- en afbouwen in intensiteit.

Samenwerkingsverband
Als de geboden ondersteuning onvoldoende effect heeft en de zorgen over de leerling groot zijn, schalen we op naar het loket van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO-RUW). Het samenwerkingsverband kan mee denken over passende ondersteuning. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs, bij een tussentijdse voorziening of op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ondersteuningsprofiel
Scholen stellen zelf een ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van het Kalsbeek College staat op de website: www.kalsbeek.nl/groeiportaal