Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u het met bepaalde zaken op school niet eens bent. Probeer in zo’n geval in eerste instantie contact op te nemen met de persoon tegen wie de klacht gericht is. Een verhelderend gesprek kan soms voor beide partijen heilzaam werken. Ons beleid is om zoveel mogelijk samen op te lossen.

Het Kalsbeek College hanteert de klachtenregeling van Verus, de vereniging voor christelijk onderwijs in Nederland. Bekijk de klachtenregeling op onze website.

Contactpersonen op de locatie
Op beide locaties zijn 2 contactpersonen benoemd. U kunt zich met uw klacht tot een van de contactpersonen van locatie Schilderspark wenden. Hij of zij zal samen met u bekijken wat het beste vervolgtraject is voor uw klacht. De contactpersonen zijn:

  • Rob Tas (docent Engels)
  • Noortje Kamp (docent Engels)

Externe vertrouwenspersoon
Bij situaties die gevoelig zijn, kunt u met uw klacht ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Zij kan een luisterend oor bieden en advies geven over oplossingsrichtingen. Deze onafhankelijke persoon overlegt met u of er nog mogelijkheden zijn voor een bemiddeling of dat de klacht terecht komt bij de onafhankelijke, landelijke klachtencommissie. Zij kan ook contact leggen met het bevoegd gezag of de klachtencommissie.

De externe vertrouwenspersoon is Karin van den Heuvel. U kunt haar e-mailen ([email protected]) of bellen (088 – 900 4000 of 06 – 4089 4202).

Landelijke klachtencommissie
U kunt zich ook rechtstreeks tot de landelijke klachtencommissie richten: Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op onze website vindt u de contactgegevens.

Seksuele intimidatie
Als u klachten op het gebied van seksuele intimidatie rechtstreeks bij de Inspectie van het Onderwijs wilt melden, kunt u via een centraal telefoonnummer contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Het telefoonnummer is 0900 – 1113 111. U kunt ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, Karin van den Heuvel.

Klachten rond het examen
Voor geschillen rond de examens (schoolexamens en landelijk examen) kunt u zich wenden tot de Examencommissie. Bent u het niet eens met hun beslissing, dan kunt u beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement dat op de ELO is geplaatst, staat deze procedure toegelicht. Ook op ouderavonden zullen we u hierop wijzen.