Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4 mavo > 4 havo en 5 havo > 5 atheneum

Toelating 4 mavo > 4 havo

Vanuit de veranderde wet- en regelgeving is de overstap van 4 mavo naar 4 havo drempelloos geworden. Dit betekent dat alle 4 mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar zijn tot 4 havo. Het volgen en afronden van een extra examenvak in 4 mavo is de enige voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot 4 havo.

Procedure:

 1. Leerlingen van 4 mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar dat zij in 4 mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4 havo.
 2. In februari/maart volgen leerlingen twee ‘matchings’middagen op locatie Schilderspark.
 3. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 4 havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
 4. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
 5. Leerlingen volgen na hun examen een aansluitingsprogramma van 2 weken op locatie Schilderspark.

Toelating van 5 havo tot 5 atheneum

Procedure
Voor toelating tot 5 atheneum kunnen leerlingen van 5 havo zich aanmelden tot 1 april van het schooljaar waarin ze in 5 havo zitten. Hiertoe leveren zij het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de administratie in.

Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van het vwo. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider bovenbouw-vwo en de decaan van het vwo.

Voor de toelating zijn van belang:

 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen;
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de havo-afdeling.

Inhoudelijk

 1. Traject:
  De leerling rondt een extra examenvak/extra examenvakken af op havoniveau. Dit houdt in: een tweede moderne vreemde taal voor de profielen Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek en/of wiskunde voor het profiel Cultuur & Maatschappij, indien deze vakken niet in het keuzedeel of vrije deel zijn gevolgd.
 2. Advisering:
  Uitgangspunt bij de advisering van de havo-docenten is de vraag of de leerling op basis van prestaties (kennis, inzicht en vaardigheden) en inzet in staat geacht wordt binnen 2 jaar de atheneumopleiding succesvol af te ronden.
 3. Cijfers en toelating na de 3e schoolexamenweek:
 • een gemiddeld eindcijfer van 7,0 of hoger leidt bijna automatisch tot toelating;
 • een gemiddeld eindcijfer tussen 6,5 en 7,0 betekent bespreking;
 • een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of lager gecombineerd met een twijfelachtig of negatief advies van de docenten betekent afwijzing.

De eindcijfers van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten alle voldoende zijn.

Wet- en regelgeving
Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving omtrent de overstap van 5 havo naar 5 atheneum in de loop van het schooljaar verandert. Met deze verandering zou er sprake zijn van een drempelloze doorstroom van havo naar vwo. Wanneer dat het geval is, vervalt de bovenstaande procedure en zijn alle 5 havoleerlingen met een diploma toelaatbaar tot 5 atheneum. Het volgen van een extra examenvak zal naar verwachting de enige voorwaarde worden om door te kunnen stromen naar 5 atheneum. Rekening houdend met de mogelijke verandering in wet- en regelgeving per schooljaar 2021-2022 is daarom het volgen van een extra examenvak als voorwaarde opgenomen in bovenstaande het reglement.