Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4 mavo > 4 havo en 5 havo > 5 atheneum

Toelating 4 mavo > 4 havo

Toelating van 4 mavo tot 4 havo

Voor de toelating van 4 mavo naar 4 havo (op locatie Schilderspark) is het uitgangspunt dat voor de overstapper 4 mavo en 5 havo in 2 jaar haalbaar is.

Procedure:

 1. Leerlingen van 4 mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar, dat zij in 4 mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4 havo.
 2. In februari/maart volgen leerlingen verplicht 2 ‘matchings’middagen op locatie Schilderspark.
 3. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 4 havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
 4. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
 5. Leerlingen volgen na hun examen een verplicht aansluitingsprogramma van 2 weken op locatie Schilderspark.

Voor de toelating zijn van belang:

 • Het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, met uitzondering van het vak maatschappijleer 1.
 • De adviezen van de toeleverende docenten van de mavo.

Reglement:

 • Leerlingen hebben in 4 mavo een extra examenvak gevolgd.
 • Leerlingen die een 6,8 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden toegelaten indien ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Zij krijgen wel een (niet-bindend) advies.
 • Leerlingen die voor de eindcijfers van het schoolexamen een 6,5 of meer gemiddeld hebben, maar minder dan een 6,8 worden door de toelatingscommissie besproken.
 • Leerlingen die lager dan een 6,5 gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden afgewezen.
 • Leerlingen die in het tweede of derde leerjaar van de mavo gedoubleerd hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het school examen, besproken.
 • Leerlingen die in 4 mavo gezakt zijn, kunnen na het tweede examenjaar niet naar 4 havo.
 • Leerlingen mogen geen onvoldoende hebben voor hun eindcijfer van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen één keer een 4 of twee keer een 5 hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen, besproken.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen meer dan 2 tekorten hebben worden afgewezen.
 • Als leerlingen in 4 havo de vakken wiskunde, Frans, Duits en/of natuurkunde kiezen, moeten zij deze vakken t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • Als leerlingen in 4 havo het vak scheikunde kiezen, moeten zij het vak natuur- en scheikunde 1 t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • De toelatingscommissie geeft een bindende uitspraak. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider 4 en 5 havo en de decaan van de havo.

Wet- en regelgeving
Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving omtrent de overstap van 4 mavo naar 4 havo in de loop van het schooljaar verandert. Met deze verandering zou er sprake zijn van een drempelloze doorstroom van mavo naar havo. Wanneer dat het geval is, vervalt de bovenstaande procedure en zijn alle 4 mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar tot 4 havo. Het volgen van een extra examenvak zal naar verwachting de enige voorwaarde worden om door te kunnen stromen naar 4 havo. Rekening houdend met de mogelijke verandering in wet- en regelgeving per schooljaar 2021-2022 is daarom het volgen van een extra examenvak als voorwaarde opgenomen in bovenstaande het reglement.

Toelating van 5 havo tot 5 atheneum

Procedure
Voor toelating tot 5 atheneum kunnen leerlingen van 5 havo zich aanmelden tot 1 april van het schooljaar waarin ze in 5 havo zitten. Hiertoe leveren zij het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de administratie in.

Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van het vwo. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider bovenbouw-vwo en de decaan van het vwo.

Voor de toelating zijn van belang:

 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen;
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de havo-afdeling.

Inhoudelijk

 1. Traject:
  De leerling rondt een extra examenvak/extra examenvakken af op havoniveau. Dit houdt in: een tweede moderne vreemde taal voor de profielen Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek en/of wiskunde voor het profiel Cultuur & Maatschappij, indien deze vakken niet in het keuzedeel of vrije deel zijn gevolgd.
 2. Advisering:
  Uitgangspunt bij de advisering van de havo-docenten is de vraag of de leerling op basis van prestaties (kennis, inzicht en vaardigheden) en inzet in staat geacht wordt binnen 2 jaar de atheneumopleiding succesvol af te ronden.
 3. Cijfers en toelating na de 3e schoolexamenweek:
 • een gemiddeld eindcijfer van 7,0 of hoger leidt bijna automatisch tot toelating;
 • een gemiddeld eindcijfer tussen 6,5 en 7,0 betekent bespreking;
 • een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of lager gecombineerd met een twijfelachtig of negatief advies van de docenten betekent afwijzing.

De eindcijfers van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten alle voldoende zijn.

Wet- en regelgeving
Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving omtrent de overstap van 5 havo naar 5 atheneum in de loop van het schooljaar verandert. Met deze verandering zou er sprake zijn van een drempelloze doorstroom van havo naar vwo. Wanneer dat het geval is, vervalt de bovenstaande procedure en zijn alle 5 havoleerlingen met een diploma toelaatbaar tot 5 atheneum. Het volgen van een extra examenvak zal naar verwachting de enige voorwaarde worden om door te kunnen stromen naar 5 atheneum. Rekening houdend met de mogelijke verandering in wet- en regelgeving per schooljaar 2021-2022 is daarom het volgen van een extra examenvak als voorwaarde opgenomen in bovenstaande het reglement.