Kalsbeek College

Ondersteuning voor leerlingen

Faalangst, dyslexie, pesten of een overlijden in de familie. Het zijn dingen waar uw kind tijdens de middelbare schooltijd mee te maken kan krijgen. Op het Kalsbeek College is uw kind in goede handen. Wij bieden op allerlei manieren hulp en ondersteuning.

Speciale begeleiding in het kort

  • Elke klas heeft een mentor, bij hem kan uw kind altijd terecht als hij vragen heeft. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders.
  • Als uw kind in de brugklas extra hulp nodig heeft met Nederlands, Engels of wiskunde, zijn er hulplessen.
  • Heeft iemand last van faalangst? Of is er behoefte aan bepaalde trainingen op sociaal-emotioneel gebied? Dan bieden wij op onze school allerlei trainingen aan.
  • Dyslectisch of dyscalculisch? Remedial teachers zijn er om uw kind te helpen.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. Iedere klas heeft een klassenmentor, die zorg draagt voor een bepaalde klas. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij, spreekt regelmatig met zijn leerlingen, onderhoudt contact met thuis en helpt waar er eventuele problemen zijn.

Mentorassistenten
Elke brugklasmentor wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door 2 leerlingen. Op locatie Bredius zijn dit vierdeklassers, op locatie Schilderspark zijn dit leerlingen uit 5-vwo. Zij gaan mee op werkweek en hebben een vast moment om ‘hun’ brugklas te spreken. Brugklasleerlingen kunnen voor allerlei zaken bij hen terecht.

Leerlingbegeleiding
Soms gaan de problemen te complex voor de mentor. Leerlingbegeleiders zijn docenten die speciaal geschoold zijn om diepere problemen op te lossen.

Kernteam Zorg
Vaak is de hulp van een mentor of leerlingbegeleider al voldoende. Zo niet, dan kunnen wij leerlingen bespreken in het Kernteam Zorg. Hierin zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, jeugdhulpwerker en leerlingbegeleider. Het team kan aangevuld worden met de wijkagent, een leerlingbegeleider en de afdelingsleider.

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij past. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met 4 andere scholen in Samenwerkingsverband Regio Utrecht West. De landelijke indicatiecriteria voor het voortgezet speciaal onderwijs of een rugzak zijn vervallen.
Als het op school niet loopt zoals verwacht, word je vanuit de trajectvoorziening begeleid. Het gaat dan om school gerelateerde zaken zoals plannen en organiseren, leren leren, interactie met medeleerlingen of docenten en het weer opbouwen van een schoolritme.

Pestbeleid
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Op locatie Bredius wordt er gehandeld volgens de No Blame-methode. De anti-pestcoördinator is Eveline Martens. De aanpak op locatie Schilderspark kenmerkt zich door een aanpak waarin de mentor en waar nodig de afdelingsleider een centrale rol speelt. De anti-pestcoördinator op locatie Schilderspark is Celeste Slooff (tevens zorgcoödinator).

Hulplessen
Als de studieresultaten voor Nederlands, Engels of wiskunde tegenvallen, dan bieden we hulplessen voor eerstejaarsleerlingen. Op locatie Bredius zijn deze hulplessen voor leerlingen uit alle leerjaren. Het zijn kortdurende trajecten bedoeld om achterstanden weg te werken.

Schooldecaan
De decaan helpt bij het kiezen van een vakkenpakket, beroep of vervolgopleiding. In het tweede jaar geeft de mentor al les in ‘oriëntatie op studie en beroep’. Ook geven we voorlichting over allerlei opleidingsmogelijkheden en beroepen. Uw kind kan altijd bij de decaan advies vragen.

Remedial teaching (RT)
Leerlingen met lees-, spelling- of rekenproblemen kunnen op het Kalsbeek College extra begeleiding krijgen. Leerlingen met een dyslexieverklaring bieden we RT in kleine groepjes. Ze worden gecoacht en voorbereid op bijvoorbeeld repetities. Op locatie Schilderspark wordt RT aangeboden in het eerste en tweede leerjaar. Op locatie Bredius gaat dit in overleg met de mentor. Daar kunnen leerlingen ook in hogere leerjaren RT volgen.

Training en begeleiding
Het Kalsbeek College biedt verschillende vormen van ondersteuning. Een paar voorbeelden:

  • faalangst: op Schilderspark kunnen leerlingen die last hebben van cognitieve of sociale faalangst tijdens de hulplesmomenten in kleine groepen een ‘Beter omgaan met faalangsttraining’ volgen.
    sociale vaardigheidstraining: op Bredius kunnen leerlingen de training Zelfvertrouwen of de Rots en Watertraining volgen. Voor Schilderspark-leerlingen uit klas 2 is er een training sociale vaardigheden.
  • examenvrees: bijna iedereen die een schoolonderzoek of examen moet maken, is zenuwachtig. Dat hoort erbij. Gaan de zenuwen overheersen, dan bieden wij een korte training. Hier leert een leerling met spanning en zenuwen om te gaan.

Onze schoolondersteuningsprofielen
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we voor 4 jaar vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. In onderstaande profielen vindt u informatie over hoe wij op onze locaties omgaan met leerlingen met speciale onderwijsvragen.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.