Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Wat te doen bij…

Wat te doen bij...

Ziekte
 • 1
  Ouders/verzorgers bellen tussen 7.30 en 8.30 uur naar de school: 0348 - 413 120. Ziek melden kan niet via de Kalsbeek App.
 • 2
  Als de leerling vrijdag ziek gemeld is en de maandag erna nog steeds ziek is, dan moeten ouders/verzorgers maandag opnieuw tussen 7.30 en 8.30 uur bellen.
Weer beter
 • 1
  Leerling levert een blauw beter meld-briefje in bij het leerlingenloket. Hierop staat de naam en de klas van de leerling, eerste en laatste datum verzuim en eventuele bijzonderheden.
 • 2
  Na inlevering ontvangt de leerling een nieuw formulier.
Absentie (tandarts, dokter, etc.)
 • 1
  2 opties: ouders/verzorgers bellen tussen 7.30 en 8.30 uur naar de locatie (0348 - 413 120) of de leerling levert (vóór het verzuim) een ondertekend briefje in bij het leerlingenloket. Een e-mail of bericht via de Kalsbeek App is niet geldig.
 • 2
  Medewerker leerlingenloket schrijft briefjes uit voor toestemming doktersbezoek e.d.
 • 3
  Verzoek voor kort verlof (maximaal 1 dag), voorzien van naam, klas en telefoonnummer, lever je minstens één dag van tevoren voor het begin van de 1e les in bij het leerlingenloket.
 • 4
  In voorkomende gevallen overlegt de medewerker leerlingenloket met de afdelingsleider.
Te laat
 • 1
  Als je het 1e uur te laat komt, meld je je direct bij het leerlingenloket.
 • 2
  We houden bij hoe vaak je te laat komt. Ook het te laat komen na een pauze of in de loop van de lesdag telt mee en kan in voorkomende gevallen extra bestraft worden.
 • 3
  Bij herhaaldelijk te laat komen, nemen wij contact op met thuis en worden ouders/verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek.
 • 4
  Kom je herhaaldelijk te laat, dan informeren wij de leerplichtambtenaar.
Bijzonder verlof
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen het aanvraagformulier bijzonder verlof in (te vinden op het Groeiportaal van de website). Doe dit zo mogelijk een week van tevoren.
 • 2
  Lever het ingevulde en door ouders ondertekende formulier in bij je afdelingsleider.

Veelvuldige of langdurige afwezigheid

Bij veelvuldige of langdurige afwezigheid neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers om verantwoordelijkheden en zorgen te delen. De mentor kan de jeugdarts van de GGD vragen de leerling uit te nodigen voor onderzoek of gesprek om mee te denken over de mogelijkheden om deel te nemen aan het lesprogramma.

Als de gemaakte afspraken niet (of onvoldoende) worden nagekomen, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd en betrokken bij de gesprekken. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Ziek tijdens de les

Word je tijdens de les ziek en wil je naar huis, dan moet je je melden bij het leerlingenloket. Je mag dus nooit zonder toestemming tijdens de lessen de school verlaten. Dit zien we als spijbelen.
Voordat je naar huis gaat, nemen we altijd eerst telefonisch contact op met thuis. Als zij thuis niet te bereiken zijn, worden ze zo mogelijk op hun werkadres gebeld.

Mocht je door je ziekte repetities en schoolonderzoeken missen, dan neem je na terugkomst direct contact op met de betrokken leraar om het tijdstip van inhalen af te spreken. De leraar kan beslissen dat het werk niet hoeft te worden ingehaald.

Verzuim

Als je zonder aanvraag of toestemming verzuimt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld als je je vakantie met 1 of meer dagen verlengt of in geval van een (korte) vakantie buiten de vastgestelde vakanties om.

Op onze website staan de data van de vakanties in dit schooljaar. Als je ouders vakanties e.d. plannen, moeten ze hiermee rekening houden. Bij ongeoorloofd verzuim kunnen gemiste toetsen worden beoordeeld met het cijfer 1. Deze regeling staat beschreven in het leerlingenstatuut (te vinden op het Groeiportaal van de website).

Brommercertificaat

Wij geven de mogelijkheid om 1 keer tijdens schooltijd examen te doen voor het brommercertificaat. Als je zakt, moet je de herkansing in je eigen tijd doen. Vraag hiervoor minimaal 1 week van tevoren verlof bij de afdelingsleider.