Kalsbeek College Menu Openen

Gang van zaken

Gang van zaken

Wat te doen bij…

Wat te doen bij...

Ziekte
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen vóór 8.30 uur in de Kalsbeek App het formulier ‘BRE – Ziek melden’ in.
 • 2
  Optie: bel tussen 7.30 en 8.30 uur naar school: 0348 - 413 120.
Weer beter
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen in de Kalsbeek App het formulier ‘BRE – Beter melden’ in.
 • 2
  Optie: leerling levert vóór 10.00 uur een door ouders ondertekend blauw beter meld-briefje in bij het leerlingenloket. Hierop staat de naam en de klas van de leerling, eerste en laatste datum verzuim en eventuele bijzonderheden. Na inlevering ontvangt de leerling een nieuw formulier.
Kort verlof aanvragen (tandarts, dokter, etc.)
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen minimaal een dag van tevoren in de Kalsbeek App het formulier ‘BRE – Kort verlof aanvragen’ in.
 • 2
  Is de aanvraag voor kort verlof nog diezelfde dag? Dan belt u naar school (i.p.v. de Kalsbeek App te gebruiken).
 • 3
  Optie: in plaats van een aanvraag via de Kalsbeek App kunt u ook naar school bellen en uw kind een handgeschreven en ondertekend briefje meegeven.
Te laat
 • 1
  Als je het 1e uur te laat komt, meld je je direct bij het leerlingenloket.
 • 2
  We houden bij hoe vaak je te laat komt. Ook het te laat komen na een pauze of in de loop van de lesdag telt mee en kan in voorkomende gevallen extra bestraft worden.
 • 3
  Bij herhaaldelijk te laat komen, nemen wij contact op met thuis en worden ouders/verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek.
 • 4
  Kom je herhaaldelijk te laat, dan informeren wij de leerplichtambtenaar.
Bijzonder verlof aanvragen (huwelijk, jubileumfeest, etc.)
 • 1
  Ouders/verzorgers vullen minimaal 1 week van tevoren (begrafenissen uitgezonderd) in de Kalsbeek App het formulier ‘BRE – Bijzonder verlof aanvragen’ in.
 • 2
  Optie: in plaats van een aanvraag via de Kalsbeek App kunt u ook het verzoek per mail indienen bij de afdelingsleider van uw kind.
 • 3
  Vakanties buiten de schoolvakanties: op het Groeiportaal van de website vindt u het formulier ‘Aanvraag vakanties buiten de schoolvakanties’. Deze kunt u invullen en naar school mailen (of meegeven aan uw kind).

Veelvuldige of langdurige afwezigheid

Bij veelvuldige of langdurige afwezigheid neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers om verantwoordelijkheden en zorgen te delen. De mentor kan de jeugdarts van de GGD vragen de leerling uit te nodigen voor onderzoek of gesprek om mee te denken over de mogelijkheden om deel te nemen aan het lesprogramma.
Als de gemaakte afspraken niet (of onvoldoende) worden nagekomen, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd en betrokken bij de gesprekken. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Ziek tijdens de les

Word je tijdens de les ziek en wil je naar huis, dan moet je je melden bij het leerlingenloket. Je mag dus nooit zonder toestemming tijdens de lessen de school verlaten. Dit zien we als spijbelen.
Voordat je naar huis gaat, nemen we altijd eerst telefonisch contact op met thuis. Als zij thuis niet te bereiken zijn, worden ze zo mogelijk op hun werkadres gebeld.

Mocht je door je ziekte repetities en schoolonderzoeken missen, dan neem je na terugkomst direct contact op met de betrokken leraar om het tijdstip van inhalen af te spreken. De leraar kan beslissen dat het werk niet hoeft te worden ingehaald.

Verzuim

Als je zonder aanvraag of toestemming verzuimt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld als je je vakantie met 1 of meer dagen verlengt of in geval van een (korte) vakantie buiten de vastgestelde vakanties om.

Op onze website staan de data van de vakanties in dit schooljaar. Als je ouders vakanties e.d. plannen, moeten ze hiermee rekening houden. Bij ongeoorloofd verzuim kunnen gemiste toetsen worden beoordeeld met het cijfer 1. Deze regeling staat beschreven in het leerlingenstatuut (te vinden op het Groeiportaal van de website).

Brommercertificaat

Wij geven de mogelijkheid om 1 keer tijdens schooltijd examen te doen voor het brommercertificaat. Als je zakt, moet je de herkansing in je eigen tijd doen. Vraag hiervoor minimaal 1 week van tevoren verlof bij de afdelingsleider.