Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Overgangsregels 2023-2024

Algemeen

Aan het einde van het schooljaar wordt bepaald of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Op de ouderavond in september krijgen ouders/verzorgers daar uitgebreide informatie over.

Bevorderingsregels algemeen

 • Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is.
 • In geval van bijzondere omstandigheden en/of kennelijke onbillijkheden kan de docentenvergadering van de normen afwijken.
 • Een leerling die is bevorderd, is automatisch ook bevorderd naar het volgende leerjaar van een onderliggende afdeling.
 • De docentenvergadering kan een leerling die doubleert, bevorderen naar een hoger leerjaar van een onderliggende afdeling.
 • Een leerling kan niet op school blijven als hij tweemaal in hetzelfde leerjaar of in 2 achtereenvolgende jaren blijft zitten.
 • Per vak wordt op het rapport 1 eindresultaat vermeld.
 • Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald of een leerling al dan niet in de docentenvergadering wordt besproken. De docentenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of een besproken leerling wordt bevorderd of doubleert.
 • De leerling heeft bij doubleren het recht hetzelfde leerjaar over te doen. In een determinatieklas kan de leerling, na doublure, niet meer bevorderd worden naar een bovenliggende afdeling.
 • De docentenvergadering kan bij een leerling met uitzonderlijk goede resultaten het verzoek tot bevorderen naar het volgend leerjaar van een bovenliggende afdeling honoreren.
 • Het cijfer vijf is 1 tekort, een vier is 2 tekorten en het cijfer drie of lager telt voor 2,5 tekort.
 • De afdelingsleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

Schema bevordering

12 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 72 of meer bevorderen
3 of 3,5 71 of minder bespreken
4 70 of meer bespreken
4 69 of minder zitten blijven
4,5 76 of meer bespreken
4,5 75 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
13 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 78 of meer bevorderen
3 of 3,5 77 of minder bespreken
4 75 of meer bespreken
4 74 of minder zitten blijven
4,5 82 of meer bespreken
4,5 81 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
14 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 84 of meer bevorderen
3 of 3,5 83 of minder bespreken
4 81 of meer bespreken
4 80 of minder zitten blijven
4,5 88 of meer bespreken
4,5 87 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
15 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 90 of meer bevorderen
3 of 3,5 89 of minder bespreken
4 87 of meer bespreken
4 86 of minder zitten blijven
4,5 95 of meer bespreken
4,5 94 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
16 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3,5 n.v.t. bevorderen
3,5 of 4 95 of meer bevorderen
3,5 of meer 94 of minder bespreken
4,5 93 of meer bespreken
4,5 92 of minder zitten blijven
5 101 of meer bespreken
5 100 of minder zitten blijven
5,5 of meer n.v.t. zitten blijven
17 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3,5 101 of meer bevorderen
3,5 100 of minder bespreken
4 101 of meer bevorderen
4 100 of minder bespreken
4,5 99 of meer bespreken
4,5 98 of minder zitten blijven
5 107 of meer bespreken
5 106 of minder zitten blijven
5,5 of meer n.v.t. zitten blijven

Overgangsregeling leerjaar 1, 2 en 3

Voor de bevordering geldt:

 • alle vakken met een cijfer tellen even zwaar mee;
 • een leerling kan alleen worden bevorderd als de beoordeling van het vak lo minimaal ‘voldoende’ is.
 1. Tel het aantal vakken waarvoor een rapportcijfer gegeven is.
 2. Bepaal het aantal tekorten.
 3. Bepaal de som van alle cijfers samen.
 4. Schema bevordering.
 5. Zie aanvullende eisen.

Aanvullende eisen overgangsregeling:

Voor brugklas 1m/h geldt:

Bepalend of iemand geplaatst wordt in het 2de leerjaar van de 6-jarige havo, is of de leerling dit niveau aankan en de ambitie hiervoor heeft. Aan het einde van het schooljaar is een plaatsingsvergadering, waarbij alle leerlingen een advies krijgen.

Een leerling wordt geplaatst in het tweede leerjaar van de havo-6 als hij of zij:

 • minimaal 42 punten heeft behaald voor de ‘examenvakken’. Dit betreft: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie;
 • het cijfer voor godsdienst minimaal een 6 is;
 • de vakken met een o/v/g-beoordeling minimaal voldoende zijn afgerond; dit betreft: kunst, Design & Technologie, informatiekunde en lichamelijke opvoeding;
 • maximaal 1 tekort heeft in de kernvakken (Ne/En/wi) en er maximaal 2 tekorten zijn in alle vakken met een cijfer.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een bindend advies: tweede leerjaar havo-6; overstap naar tweede leerjaar mavoXL; afstroom kader/mavo of anders.

Leerlingen die wel aan bovenstaande criteria voldoen:

 • kunnen op aanvraag van school of thuis een niet-bindend advies krijgen om over te stappen naar de mavoXL;
 • opstroom richting de reguliere havo wordt waar nodig besproken op een vraag van leerling/ouders of een vraag vanuit de school. Een leerling kan alleen met een advies 2 havo opstromen naar de reguliere havo. De leerling mag in dat geval ook kiezen om door te stromen naar het tweede leerjaar havo-6.

In alle gevallen wordt een leerling besproken op basis van de volgende bespreekpunten:

 • de cijfers per vak (niveau);
 • de toetsen die gebaseerd zijn op RTTI. Bij deze toetsen is er extra informatie beschikbaar over reproductie (R), toepassing (T) en inzicht (I);
 • de DIA-toetsen uit de 0-meting en de 1-meting;
 • de havo-ambitie van de leerling (o.a. bepaald aan de hand van het LOB-dossier en de uitkomst van de driehoeksgesprekken);
 • de resultaten van de externe niveautoetsen.

De resultaten van het rapport in maart en de uitkomsten van het tweede driehoeksgesprek geven doorgaans een goede indruk van de mogelijkheden voor het tweede leerjaar.

Voor brugklas 1h/v geldt:

Er is altijd een bespreking over wel/niet bevorderen in de volgende situaties:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en beeldende vorming;
 • de vakken lichamelijke opvoeding en informatiekunde moeten voldoende worden afgesloten;
 • daarnaast kan het advies 2 havo-6 afgegeven worden in 1h/v bij een puntenaantal van 52 of minder voor de volgende 8 vakken: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en beeldende vorming;
 • ook eventuele talentmodules moeten voldoende worden afgesloten.

Is een leerling bevorderd naar het tweede leerjaar dan volgt de tweede beslissing: kan de leerling naar 2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium. Dit heet de determinatie. De richtlijnen voor de determinatie staan in het informatieboekje dat tijdens de ouderavond in september wordt besproken.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een bindend advies: 2 havo of 2 havo-6, afstroom naar 2 mavoXL, in uitzonderingsgevallen doubleren in 1 havo/vwo of anders.

Voor brugklas 1a/g geldt:

Aanvullende regels:

 • er is altijd een bespreking over wel/niet bevorderen bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • er is altijd een bespreking over wel/niet bevorderen bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, Latijn (voor 1g) wiskunde, biologie en beeldende vorming;
 • tevens kan tot en met 52 punten voor deze vakken een advies richting 2 havo gegeven worden;
 • bij de vakken “science” en “mythe en werkelijkheid” behalen de leerlingen voor elk vak 3 beoordelingen. Bij 2 of meer onvoldoende beoordelingen in totaal telt dit mee als 1 tekort;
 • de vakken lichamelijke opvoeding en informatiekunde moeten voldoende worden afgesloten;
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een bindend advies: tweede leerjaar vwo of tweede leerjaar havo, in uitzonderingsgevallen doubleren in het eerste leerjaar vwo of anders.

Overgangsregeling 2-havo-6

Bepalend of iemand geplaatst wordt in het 3e leerjaar van de havo-6 is of hij of zij dit niveau aankan en de ambitie hiervoor heeft. Aan het einde van het schooljaar is een plaatsingsvergadering, waarbij alle leerlingen een advies krijgen.

Een leerling wordt geplaatst in het derde leerjaar van de havo-6 als hij of zij:

 • minimaal 54 punten heeft behaald voor de ‘examenvakken’. Dit betreft: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde en biologie;
 • het cijfer voor godsdienst minimaal een 6 is;
 • de vakken met een o/v/g-beoordeling minimaal voldoende zijn afgerond. Dit betreft: kunst, Design & Technologie en lichamelijke opvoeding;
 • maximaal 1 tekort heeft in de kernvakken (Ne/En/wi) en er maximaal 2 tekorten zijn in alle vakken met een cijfer.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een plaatsing: derde leerjaar havo-6; overstap naar derde leerjaar mavoXL, afstroom naar vmbo-kader of anders.

Het jaar overdoen is in 2 havo-6 niet mogelijk, er volgt automatisch een plaatsing in 2 mavoXL.

Leerlingen die wel aan bovenstaande criteria voldoen:

 • Leerlingen die voldoen aan bovenstaande citeria kunnen op aanvraag van school of thuis een niet-bindend advies krijgen om over te stappen naar mavoXL.
 • Opstroom richting de reguliere havo wordt waar nodig besproken op een vraag van leerling/ouders of een vraag vanuit de school. Een leerling kan alleen met een advies 3 havo opstromen naar de reguliere havo. De leerling mag in dat geval ook kiezen om door te stromen naar het derde leerjaar havo-6. 

In alle gevallen wordt een leerling besproken op basis van de volgende bespreekpunten:

 • de cijfers per vak (niveau);
 • de toetsen die gebaseerd zijn op RTTI. Ieder (examen)vak geeft RTTI toetsen. Bij deze toetsen is er extra informatie beschikbaar over reproductie (R), toepassing (T) en inzicht (I);
 • de havo-ambitie van de leerling (o.a. bepaald aan de hand van het LOB-dossier en de uitkomst van de driehoeksgesprekken);
 • de resultaten van de externe niveautoetsen.

De afdelingsleiding heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

Voor 2-havo geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Duits, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, biologie, beeldende vorming volgt automatisch bespreking.
 • De vakken handvaardigheid en tekenen tellen niet als losse vakken mee. Het gemiddelde cijfer van deze twee vakken wordt als het vak beeldende vorming in de berekening voor het bevorderingsresultaat meegenomen.

Voor 2-atheneum en 2-gymnasium geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Duits, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, biologie, beeldende vorming, Grieks en Latijn volgt automatisch bespreking;
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn.

Voor 3-havo-6 geldt:

Aan het einde van het schooljaar wordt bij elke leerling gekeken of een bevordering naar 4H6 mogelijk is. Er zijn hierbij (n.a.v. de eindrapportcijfers) 3 mogelijkheden: bevorderen, bespreken of zitten blijven.

Vakken met een cijfer: ak, bi, bv, du ec, en, fa, gs, lo2, ne, nsk1, nsk2, wi
Vakken met een beoordeling: gd, lo, ckv
Het cijfer 5 is één tekort en het cijfer 4 is twee tekorten. Een cijfer 3 of lager levert 2,5 tekorten op.
Examenvakken: gekozen en verplichte examenvakken

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de voorwaarden:

 • er maximaal 2 tekorten zijn in de vakken van 3 havo-6 of;
 • er 3 tekorten zijn in de vakken van 3 havo-6 waarvan

0, 1 of 2 tekorten in de examenvakken voor 4 havo-6 met minimaal éénmaal het cijfer 7 of hoger bij een ander examenvak voor 4 havo-6;

 • het cijfer bij Nederlands, Engels en wiskunde minimaal een 5 is en;
 • de vakken ckv, gd, lo minimaal voldoende zijn en;
 • er aan de eisen voor de maatschappelijke stage is voldaan.

Een leerling blijft zitten bij één of meer van de volgende voorwaarden:

 • bij zes of meer tekorten in alle vakken van 3 havo-6;
 • niet aan de eisen van de maatschappelijke stage heeft voldaan;
 • een onvoldoende voor het vak ckv heeft.

Een leerling wordt besproken:

 • in alle andere gevallen

Wanneer een leerling blijft zitten dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is, volgt een plaatsingsadvies voor 3 mavoXL of doublure in 3 havo-6.

De afdelingsleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen van deze regels af te wijken.

Voor 3-havo geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de examenvakken volgt automatisch bespreking (vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, beeldende vorming);
 • voldoen aan de eisen van de maatschappelijke stage zoals die voor een aantal leerjaren zijn opgesteld, is een voorwaarde voor bevordering.

Voor 3-atheneum en 3-gymnasium geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de examenvakken volgt automatisch bespreking (vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, beeldende vorming, Grieks en Latijn).
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn;
 • voldoen aan de eisen van de maatschappelijke stage zoals die voor een aantal leerjaren zijn opgesteld, is een voorwaarde voor bevordering.

Overgangsregeling vanaf leerjaar 4

Voor alle leerlingen vanaf leerjaar 4 geldt:

 • De in de bespreekzone genoemde overpunten worden als volgt toegekend: een 7 levert 1 overpunt op, een 8 levert 2 overpunten op, een 9 of een 10 levert 3 overpunten op.
 • Voor de tekorten geldt: een 5 levert 1 tekort op; een 4 levert 2 tekorten op.
 • In 4-havo en 4-vwo worden de rapportcijfers van maatschappijleer en CKV gemiddeld en tellen als één combinatiecijfer mee in 4-havo en 4- en 5-atheneum.

Plaatsingsadvies van 4-havo-6 naar 4-havo

Na het goed doorlopen van het havo-6 programma met het behalen van het vmbo-t (mavo)-diploma met 7 examenvakken en voldoendes bij de niet-examenvakken (godsdienst en drama) volgt er een positief plaatsingsadvies voor 4-havo.

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt.; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6,0 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 3 overpunten; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 4 overpunten; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 havo
Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Overgangsreglement 4-havo > 5-havo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt.; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6,0 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 3 overpunten; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 4 overpunten; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 havo
Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

 • zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er drie keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken.  De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Aanvullend voor 4 gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 4 gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer.
Leerlingen die met weglating van een extra keuze-examen­vak in een van bovengenoemde bespreekcategorieën vallen en een 4 of een 5 hebben gescoord voor dat extra vak op grond waarvan zij zouden doubleren, worden in bespreking genomen.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Overgangsreglement 4-vwo > 5-vwo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

 Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er drie keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken.  De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Aanvullend voor 4 gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 4 gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer.
Leerlingen die met weglating van een extra keuze-examen­vak in een van bovengenoemde bespreekcategorieën vallen en een 4 of een 5 hebben gescoord voor dat extra vak op grond waarvan zij zouden doubleren, worden in bespreking genomen.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

 • zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 1 tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo, gd en filosofie en voor gymnasiasten kcv ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het schoolexamen onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 1 overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullende overgangseis voor 5 atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4 atheneum).

Aanvullende overgangseis voor 5 gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 5 gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4 gymnasium).

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Overgangsreglement 5-vwo > 6-vwo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 1 tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo, gd en filosofie en voor gymnasiasten kcv ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het schoolexamen onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 1 overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullende overgangseis voor 5-atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4-atheneum).

Aanvullende overgangseis voor 5-gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 5-gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4 gymnasium).

Leerlingen worden niet bevorderd als:

 • zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.